NOS BIKE – RONDO I NS BIKES

Masz pytania, albo nie mamy tego czego szukasz? Zadzwoń albo napisz

REGULAMIN SKLEPU

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Mtech Mateusz Noskowicz z siedzibą w Odolanowie, adres: ul. Kaliska 24, 63-430 Odolanów, posiadającą NIP: 6222581816 oraz REGON: 6222581816, kontaktowy adres email: kontakt@nosbike.pl (dalej jako „Sprzedawca”) za pośrednictwem prowadzonego przez Sprzedawcę serwisu internetowego pod adresem: nosbike.pl oraz zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. ze zm.) – dalej jako „Ustawa”.

§2 DEFINICJE

Poza pojęciami określonymi w treści innych postanowień, na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

 1. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 2. Dowód Zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawiony zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2021.685 t.j. ze zm.)
 3. Hasło – dowolny ciąg znaków wybranych przez Klienta jako zabezpieczenie Konta.
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego, zawiera ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub korzysta z Nieodpłatnych Usług – na zasadach określonych w Regulaminie i przepisach prawa.
 5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j. ze zm.).
 6. Koszyk – elektroniczny zbiór Produktów wybranych przez Klienta jako potencjalny przedmiot Zamówienia.
 7. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą.
 8. Konto – elektroniczny obiekt modelu danych reprezentujący Klienta, utworzony przez Sprzedawcę na rzecz Klienta w drodze Rejestracji.
 9. Login – dowolny ciąg znaków wybranych przez Klienta jako identyfikator Konta danego Klienta.
 10. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na zamówienie Klienta, polegająca na cyklicznym otrzymywaniu od Sprzedawcy treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o ofercie Sprzedawcy oraz promocjach i akcjach marketingowych prowadzonych przez Sprzedawcę.
 11. Nieodpłatne Usługi – nieodpłatne usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną poprzez Sklep Internetowy.
 12. „Odbiór w Sklepie” – jedna z Nieodpłatnych Usług, której zasady określa § 15 Regulaminu.
 13. Polityka Prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę dostępny na stronie: [www.nosbike.pl].
 14. Polityka Cookies – dokument zawierający informacje na temat polityki Sprzedawcy w zakresie plików cookies dostępny na stronie: [www.nosbike.pl].
 15. Produkt – produkt prezentowany przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży.
 16. Program „Assistance” – jedna z Nieodpłatnych Usług, której zasady określa Regulamin Programu „Assistance” dostępny na stronie: [www.nosbike.pl], stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 17. Program „5 lat gwarancji” – jedna z Nieodpłatnych Usług, której zasady określa Regulamin Programu „5 lat gwarancji” dostępny na stronie: [www.nosbike.pl], stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 18. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadzająca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 19. Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta – jednoosobowy Przedsiębiorcy zawierający umowę, która jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 20. Rejestracja – procedura zakładania i aktywacji Konta przez Klienta.
 21. Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: [www.nosbike.pl].
 22. Sposób Dostawy – jeden ze sposobów dostawy Produktu wskazanych w § 9 ust. 2 Regulaminu.
 23. Sposób Płatności – jeden ze sposobów płatności za Zamówienie wskazanych w § 8 ust. 2 Regulaminu.
 24. Umowa Zawarta Na Odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 25. Umowa Sprzedaży – zawarta na odległość umowa, na mocy której Klient kupuje od Sprzedawcy, a Sprzedawca sprzedaje Klientowi Produkt – na zasadach określonych w Regulaminie i przepisach prawa.
 26. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.).
 27. Zamówienie – zamówienie złożone przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w Regulaminie, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży produktów objętych Zamówieniem.

§3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu od momentu podjęcia pierwszej czynności w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prowadzącej do zawierania Umów Sprzedaży oraz korzystania z Nieodpłatnych Usług, chyba że dane postanowienie Regulaminu dla związania nim wymaga dodatkowej czynności, w tym w szczególności doręczenia Regulaminu Klientowi.
 2. Klient jest zobowiązany korzystać ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności zawierać Umowy Sprzedaży oraz korzystać z Nieodpłatnych Usług, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem. Za niedozwolone uznaje się w szczególności dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym i/lub naruszającym jakiekolwiek prawa osób trzecich.
 3. Sprzedawca niniejszym informuje, iż z korzystaniem przez Klienta ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności z zawieraniem Umów Sprzedaży oraz korzystaniem z Nieodpłatnych Usług, związane są – analogicznie jak w przypadku wszelkich tego typu usług świadczonych drogą elektroniczną – w szczególności następujące, potencjalne zagrożenia:
  a. otrzymywanie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam),
  b. możliwość działania złośliwego oprogramowania, w tym w szczególności lecz nie wyłącznie wirusów komputerowych,
  c. możliwość łamania zabezpieczeń w celu uzyskania osobistych i poufnych informacji,
  d. możliwość niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego,
  e. możliwość instalacji oprogramowania szpiegującego działania Użytkownika w sieci Internet bez wiedzy i zgody Użytkownika,
  f. naruszanie autorskich praw majątkowych poprzez ich nieuprawnione kopiowanie i wykorzystanie bez zgody i wiedzy podmiotu uprawnionego.
 4. Sprzedawca identyfikuje powyższe zagrożenia jako potencjalne, informując przy tym Klientów o możliwości ich zaistnienia, pomimo dołożenia przez Sprzedawcę staranności w zabezpieczeniu jego systemów informatycznych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 5. Sprzedawca nie odpowiada za zakłócenia w działaniu Sklepu Internetowego, w tym w szczególności w zakresie zawierania Umów Sprzedaży oraz korzystania z Nieodpłatnych Usług, jak również za niemożliwość uzyskania dostępu do Sklepu Internetowego spowodowane przez przyczyny niezależne od Sprzedawcy, w tym między innymi:
  a. awarie techniczne sprzętu serwerowego używanego do obsługi Sklepu Internetowego lub którychkolwiek jego elementów;
  b. zdarzenia o charakterze siły wyższej, przez którą należy rozumieć niezależne od woli Sprzedawcy i Klienta zdarzenia, których wystąpienia i skutków nie można było wcześniej przewidzieć, a które uniemożliwiają lub w sposób istotny utrudniają korzystanie ze Sklepu Internetowego, takie jak wojny, pożary, epidemie, zamieszki, powszechne awarie systemów komputerowych lub sieciowych, stany wyjątkowe, klęski żywiołowe etc.;
  c. działanie osób trzecich, w szczególności choć nie wyłącznie w postaci ataków hakerskich na Sklep Internetowy albo Konta;
  d. nieprawidłowe działanie serwisów i systemów należących do osób trzecich, z którymi Sklep Internetowy się komunikuje lub integruje w tym w szczególności, choć nie wyłącznie serwery mailowe, serwery na których przechowywane są dane, systemy obsługujące płatności.
 6. Postanowienia ust. 5 powyżej, z wyjątkiem lit. b., nie znajdują zastosowania w stosunku do Konsumentów.
 7. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z Polityką Prywatności.
 8. Informacje na temat polityki Sprzedawcy w zakresie plików Cookies zawarte są w Polityce Cookies.
 9. Sprzedawca jest wprowadzającym sprzęt elektroniczny w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, i w związku z powyższym informuje, że:
  a. nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej: zużytego sprzętu) łącznie z innymi odpadami.
  b. posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.
  c. Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany – zużyty sprzęt Sprzedawca przyjmuje pod adresem: ul. Batorowska 20, 62-070 Dopiewo
  d. Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Chęć przekazania Sprzedawcy zużytego sprzętu w ww. przypadku należy zgłaszać w terminie najpóźniej 2 dni roboczych od dnia dostawy sprzętu mailowo na adres: kontakt@nosbike.pl
  e. najbliższy punkt zbierania zużytego sprzętu w Gminie Dopiewo: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK, adres: Unnamed Road, 62-070 Dopiewo.

§4 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności do zawierania Umów Sprzedaży oraz korzystania z Nieodpłatnych Usług koniecznym jest spełnienie poniższych wymogów technicznych:
  a. posiadanie dostępu do stacji komputerowej lub urządzenia mobilnego spełniającego co najmniej następujące warunki:
  – procesor 1.5 Ghz,
  – ii. 512 MB RAM (rekomendowane 2GB),
  – 90MB dostępne na twardym dysku,
  – karta graficzna 1024×768, 16 milionów kolorów,
  – Microsoft Windows® XP/Vista/7/8/10 (32/64-bitowy), Mac OS 10.5.8/ 10.6/10.7/10.8 lub Linux,
  – protokół TCP/IP,
  – dostępne porty: 80, 1935 i 443 (dla Firewall: 7778 TCP i UDP);
  b. posiadanie dostępu do sieci Internet;
  c. posiadanie przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 8 lub wyższej, Mozilla Firefox 3 lub wyższej, Chrome w wersji 5 lub wyższej lub Apple Safari w wersji 5 lub wyższej, Opera w wersji 10 lub wyższej – z wtyczką Adobe Flash Player 10.0 lub nowszą oraz Java 6.0 lub nowszą.
 2. Zawieranie Umów Sprzedaży oraz korzystanie z niektórych Nieodpłatnych Usług wymaga nadto posiadania przez Klienta poczty elektronicznej.
 3. Spełnienie wymagań technicznych, o których mowa w ust. 1-2 powyżej, w całości obciąża Klienta.
 4. Instalacja oprogramowania niezbędnego do spełnienia wymagań technicznych, o których mowa w ust. 1-2 powyżej, następuje na odpowiedzialność i ryzyko Klienta.

§5 ZASADY ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Wszelkie dostępne do zakupu w Sklepie Internetowym Produkty są nowe. Informacje dotyczące Produktów zamieszczone w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Opis każdego Produktu zamieszczonego w Sklepie Internetowym zawiera wskazanie jego statusu dostępności („Dostępny”/”Niedostępny”). Status „Dostępny” oznacza, że, w przypadku złożenia Zamówienia, Produkt zostanie skierowane do dostawy w ciągu 24 godzin, przypadających w trakcie Dni Roboczych, od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji, chyba że z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Sklepu Internetowego wynika inny termin skierowania Produktu do dostawy. Status „Niedostępny” uniemożliwia dodanie Produktu do Koszyka.
 3. Celem zawarcia Umowy Sprzedaży, Klient składa Zamówienie.
 4. Złożenie Zamówienia następuje wskutek dokonania przez Klienta kolejno następujących czynności:
  a. wybór Produktu/ów, którego/ych zakupem zainteresowany jest Klient, poprzez dodanie ich do Koszyka,
  b. wybór formy składania Zamówienia (z Rejestracją albo bez Rejestracji),
  c. wskazanie/potwierdzenie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia,
  d. określenie, czy Klient zawiera Umowę Sprzedaży jako Konsument, jako Przedsiębiorca czy jako podmiot niebędący ani Konsumentem ani Przedsiębiorcą,
  e. w przypadku jednoosobowego Przedsiębiorcy – złożenie oświadczenia, czy zawierana Umowa Sprzedaży posiada dla Przedsiębiorcy zawodowy charakter, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Przedsiębiorcę działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  f. wybór jednego ze Sposobów Dostawy i jednego ze Sposobów Płatności,
  g. potwierdzenie złożenia Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 5. Bezpośrednio przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia z obowiązkiem zapłaty, Klientowi prezentowane jest podsumowanie Zamówienia zawierającego w szczególności wybrane Produkty, cenę brutto każdego z wybranych Produktów, koszt brutto wybranego Sposobu Dostawy, wybrany Sposób Płatności, termin dokonania płatności oraz łączną wartość netto i brutto całego Zamówienia (obejmującą również koszty dostawy).
 6. Po potwierdzeniu złożenia Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca przesyła Klientowi – drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta – informację o złożonym Zamówieniu.
 7. Po przesłaniu informacji o złożeniu Zamówienia zgodnie z ust. 6 powyżej, Sprzedawca przesyła Klientowi – drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta – informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji lub o odmowie przyjęcia Zamówienia do realizacji. Brak w/w informacji w terminie 5 Dni Roboczych od dnia potwierdzenia złożenia Zamówienia przez Klienta poczytuje się za przyjęcie Zamówienia do realizacji. Odmowa przyjęcia Zamówienia do realizacji musi być należycie uzasadniona i wynikać z obiektywnej niemożności realizacji Zamówienia, w szczególności z braku odpowiedniej ilości danego Produktu.
 8. Przyjęcie Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę Klientowi w sposób, o którym mowa w ust. 7 powyżej, jest równoznaczne z oświadczeniem o przyjęciu oferty Klienta i zawarciem Umowy Sprzedaży. Umowa Sprzedaży jest zawierana pod warunkiem zawieszającym w postaci opłacenia przez Klienta złożonego Zamówienia w całości w terminie 7 dni od dnia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, chyba że Klient jako Sposób Płatności wybrał płatność gotówką za pobraniem.
 9. Jeżeli Klient opłacił Zamówienie przed otrzymaniem od Sprzedawcy informacji, o której mowa w ust. 7 powyżej, a wskutek odmowy Sprzedawcy przyjęcia Zamówienia do realizacji w całości, Zamówienie nie zostało zrealizowane w całości, Sprzedawca zwróci Klientowi niezwłocznie całość uiszczonej przez Klienta kwoty, przy użyciu takiego samego Sposobu Płatności, jakiego użył Klient, chyba że Sprzedawca i Klient uzgodnią inny sposób zwrotu w/w kwoty.
 10. Składanie Zamówień jest możliwe przez całą dobę każdego dnia w roku.

§6 ZAMÓWIENIA BEZ REJESTRACJI

 1. Składanie Zamówień nie wymaga Rejestracji.
 2. W przypadku składania Zamówienia bez Rejestracji, Klient w celu zawarcia Umowy Sprzedaży zobowiązany jest podać przy składaniu Zamówienia (po wyborze formy składania Zamówienia), co najmniej następujące dane:
  a. w przypadku Konsumenta:
  – imię,
  – nazwisko,
  – adres poczty elektronicznej,
  – adres zamieszkania (kraj, miasto, ulica, numer domu/numer mieszkania, kod pocztowy),
  – adres dostawy (kraj, miasto, ulica, numer domu/numer mieszkania, kod pocztowy),
  b. w przypadku Przedsiębiorcy:
  – firmę,
  – adres poczty elektronicznej,
  – adres siedziby Przedsiębiorcy (kraj, miasto, ulica, numer domu/numer mieszkania, kod pocztowy),
  – adres dostawy (kraj, miasto, ulica, numer domu/numer mieszkania, kod pocztowy),
  – NIP,
  – imię i nazwisko osoby reprezentującej,
  c. w przypadku Klienta niebędącego ani Konsumentem ani Przedsiębiorcą:
  – nazwa,
  – adres poczty elektronicznej,
  – adres siedziby Klienta (kraj, miasto, ulica, numer domu/numer mieszkania, kod pocztowy),
  – adres dostawy (kraj, miasto, ulica, numer domu/numer mieszkania, kod pocztowy),
  – numer NIP lub REGON,
  – imię i nazwisko osoby reprezentującej.
 3. Przy Zamówieniu bez Rejestracji Sprzedawca umożliwia Klientowi zapoznanie się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności. Brak złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią w/w dokumentów i ich akceptacji uniemożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży.

§7 REJESTRACJA

 1. Rejestracja jest nieodpłatna.
 2. Rejestracji można dokonać na dwa sposoby:
  a. za pośrednictwem innych portali internetowych (Facebook oraz Google),
  b. bezpośrednio w Sklepie Internetowym.
 3. W celu Rejestracji bezpośrednio w Sklepie Internetowym, Klient zobowiązany jest wypełnić Formularz Rejestracyjny oraz wskazać swoje dane do logowania (Login i Hasło).
 4. Formularz Rejestracyjny wymaga określenia czy Klient jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą oraz podania co najmniej następujących danych:
  a. w przypadku Konsumenta:
  – imię,
  – nazwisko,
  – adres poczty elektronicznej,
  – adres zamieszkania (kraj, miasto, ulica, numer domu/numer mieszkania, kod pocztowy),
  – adres dostawy (kraj, miasto, ulica, numer domu/numer mieszkania, kod pocztowy),
  b. w przypadku Przedsiębiorcy:
  – firmę,
  – adres poczty elektronicznej,
  – adres siedziby Przedsiębiorcy (kraj, miasto, ulica, numer domu/numer mieszkania, kod pocztowy),
  – adres dostawy (kraj, miasto, ulica, numer domu/numer mieszkania, kod pocztowy),
  – NIP,
  – imię i nazwisko osoby reprezentującej,
  c. w przypadku Klienta niebędącego ani Konsumentem ani Przedsiębiorcą:
  – nazwa,
  – adres poczty elektronicznej,
  – adres siedziby Klienta (kraj, miasto, ulica, numer domu/numer mieszkania, kod pocztowy),
  – adres dostawy (kraj, miasto, ulica, numer domu/numer mieszkania, kod pocztowy),
  – numer NIP lub REGON,
  – imię i nazwisko osoby reprezentującej.
 5. Przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Sprzedawca umożliwia Klientowi zapoznanie się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności. Brak złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią w/w dokumentów i ich akceptacji uniemożliwia dokonanie Rejestracji.
 6. Dane podane w Formularzu Rejestracyjnym stanowią jedynie dane domyślne i mogą być zmieniane przez Klienta na potrzeby poszczególnych Zamówień (za wyjątkiem danych w postaci imienia oraz nazwiska oraz firmy).
 7. Klient zobowiązany jest wybrać taki Login i Hasło, aby w możliwie największym stopniu utrudnić dostęp do Konta osobom trzecim. Nadto, Klient zobowiązuje się nie udostępniać Loginu i Hasła osobom trzecim. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Klienta i osób trzecich za naruszenia wynikłe z udostępnienia przez Klienta Loginu lub Hasła osobom trzecim.

§8 PŁATNOŚCI

 1. Zamieszczone w Sklepie Internetowym ceny Produktów są cenami brutto i nie zawierają w sobie jakichkolwiek innych opłat związanych z Zamówieniem, w tym w szczególności kosztów Dostawy.
 2. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Sposoby Płatności:
  a. płatność za pośrednictwem systemu Tpay (www.tpay.com) prowadzonego przez spółkę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, KRS: 0000412357,
  b. płatność gotówką za pobraniem (ten Sposób Płatności dostępny jest wyłącznie przy wyborze Sposobu Dostawy umożliwiającego taki Sposób Płatności).

§9 DOSTAWA

 1. Sprzedawca realizuje Zamówienia wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Sposoby Dostawy Produktów objętych Zamówieniem:
  a. przesyłka kurierska za pośrednictwem spółki Inpost sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, KRS: 0000543759,
  b. przesyłka kurierska za pośrednictwem spółki DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000028368,
  c. paczkomaty spółki Inpost sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, KRS: 0000543759,
  d. odbiór osobisty w jednym z punktów, których lista stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
 3. Sposoby Dostawy mogą występować w różnych wersjach, w szczególności odnoszących się do różnych Sposobów Płatności.
 4. Termin dostawy liczy się od dnia złożenia przez Sprzedawcę oświadczenia o przyjęciu Zamówienia do realizacji, zgodnie z §5 ust. 7 Regulaminu.
 5. Dostawa następuje na adres wskazany jako adres dostawy przy składaniu Zamówienia, chyba że inny adres dostawy wynika ze specyfiki wybranego Sposobu Dostawy.
 6. Dowód Zakupu jest dostarczany Klientowi drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta po przekazaniu Zamówienia do dostawy, a oryginał Dowodu Zakupy będzie doręczany wraz z Produktem. W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą, faktura VAT będzie przesyłana drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, na co Przedsiębiorca wyraża zgodę akceptując treść Regulaminu.

§10 REKLAMACJE

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. W takim przypadku, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym (w szczególności art. 556 – art. 5765 Kodeksu Cywilnego). W szczególności, Klient jest uprawniony wówczas do:
  a. złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie, przy czym ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady,
  b. w przypadku o którym mowa w lit. a powyżej, jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę (przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia),
  c. żądania wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady – w takiej sytuacji Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, jednakże Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową
 3. Sprzedaży wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
 4. Z zastrzeżeniem szczególnych przepisów Kodeksu Cywilnego, w szczególności zaś tych odnoszących się do kwestii przedawnienia roszczeń z rękojmi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Klientowi, przy czym upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.
 5. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał w ramach reklamacji z tytułu rękojmi wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 6. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorcą, nie działającym jako Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 7. Reklamacje zgłasza się w szczególności pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres siedziby Sprzedawcy.
 9. W celu dochodzenia swoich roszczeń Konsument może skorzystać również z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 10. Szczegółowe informacje na temat możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych odpowiednich instytucji, w tym w szczególności: powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, bez podania przyczyny tego odstąpienia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
  Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, niezbędne jest złożenie oświadczenia (na przykład pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną), którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu, przy czym korzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
 2. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed przyjęciem Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, Zamówienie uznaje się za niezłożone.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy w całości Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Z tym zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia od umowy w części, Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi tylko te dokonane przez niego płatności, które poniósł on w związku z tą częścią Umowy która wygasła na skutek odstąpienia, w tym koszty dostarczenia Produktu, które będą obliczone w sposób proporcjonalny, porównując płatności jakie poniósł Konsument w zakresie w jakim Umowa pozostaje w mocy do wartości płatności w zakresie których Umowa wygasła w wyniku odstąpienia.
 4. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w Ustawie o Prawach Konsumenta, w szczególności zaś wówczas, gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 10. Prawo odstąpienia przysługuje Konsumentom na zasadach opisanych w ust. 1 – ust. 10 powyżej, także w odniesieniu do wszelkich innych, aniżeli Umowa Sprzedaży, Umów Zawartych Na Odległość poprzez Sklep Internetowy, w tym w szczególności umów świadczenia Nieodpłatnych Usług, chyba, że prawo odstąpienia od danej Umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w Ustawie o Prawach Konsumenta, w szczególności zaś gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od takiej umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 11. Regulacje ust. 1 – ust. 11 powyżej, stosuje się do Przedsiębiorców Na Prawach Konsumentów.

§12 NIEODPŁATNE USŁUGI

Sprzedawca świadczy nieodpłatnie na rzecz Klientów, drogą elektroniczną poprzez Sklep Internetowy, następujące Nieodpłatne Usługi:

 1. dostarczanie Newslettera;
 2. prowadzenie Konta;
 3. zamieszczanie opinii o Produktach;
 4. „Odbiór W Sklepie”;
 5. Program „Assistance”;
 6. Program „5 lat gwarancji”.

§13 NEWSLETTER

 1. Usługa dostarczania Newslettera świadczona jest wyłącznie w przypadku złożenia przez Klienta wyraźnego oświadczenia o zgodzie na korzystanie z niej.
 2. Wyrażenie zgody na usługę dostarczania Newslettera jest dobrowolne i nie jest konieczne do korzystania z jakichkolwiek innych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym zwłaszcza do dokonania Rejestracji lub złożenia Zamówienia bez Rejestracji.
 3. Zawarcie umowy świadczenia usługi dostarczania Newslettera następuje wskutek dokonania przez Klienta kolejno następujących czynności:
  a. złożenie oświadczenia o zgodzie na korzystanie z usługi dostarczania Newslettera,
  b. wskazanie adresu poczty elektronicznej, na który ma być dostarczany Newsletter,
  c. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na komunikację marketingową,
  d. wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 4. Przy zawieraniu umowy świadczenia usługi dostarczania Newslettera Sprzedawca umożliwia Klientowi zapoznanie się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności. Brak złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią w/w dokumentów i ich akceptacji uniemożliwia zawarcie umowy świadczenia usługi dostarczania Newslettera.
 5. Klient może w każdym momencie nieodpłatnie zrezygnować z usługi dostarczania Newslettera klikając link dezaktywacyjny zamieszczony w treści każdej wiadomości obejmującej Newsletter, dezaktywując ją w ramach Konta lub składając odpowiednie oświadczenie Sprzedawcy pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w Regulaminie adresy Sprzedawcy.

§14 PROWADZENIE KONTA

 1. W ramach Usługi prowadzenia Konta, Sprzedawca umożliwia Klientowi, który dokonał Rejestracji w szczególności bieżący, zabezpieczony ustanowionym Hasłem i Loginem, dostęp do danych Klienta oraz ich edycję, śledzenie stanu realizacji bieżących Zamówień oraz dostęp do historii złożonych Zamówień.
 2. Klient może w każdym czasie, nieodpłatnie zażądać usunięcia Konta poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia Sprzedawcy w ramach Konta bądź pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca usunie Konto w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 8 powyżej.
 4. Sprzedawca ma prawo czasowo zablokować lub usunąć Konto danego Klienta w przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub Regulaminu po uprzednim jednokrotnym wezwaniu Klienta do zaprzestania naruszenia – wystosowanym drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta – w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, jeżeli mimo to Klient nie zaprzestał naruszenia.
 5. Sprzedawca ma prawo czasowo zablokować lub usunąć Konto Klienta bez wezwania, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa Sprzedawcy, Klienta lub osób trzecich.
  Każdorazowo, w przypadku czasowego zablokowania lub usunięcia Konta Klienta, Sprzedawca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Klienta – drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta – wraz ze wskazaniem przyczyny blokady lub usunięcia Konta oraz – w przypadku blokady Konta – czasu trwania blokady.
 6. Sprzedawca może usunąć Konto bez przyczyny z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone Klientowi w formie dokumentowej drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.
 7. W przypadku, gdy Konto będzie nieużywane przez Klienta nieprzerwanie przez 5 lat, Sprzedawca może je usunąć bez przyczyny i bez zachowania terminu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 13 powyżej.
 8. Usunięcie Konta w żadnym przypadku nie wpływa na realizację zawartych za jego pośrednictwem Umowy Sprzedaży.

§15 „ODBIÓR W SKLEPIE”

 1. W ramach usługi „Odbiór w Sklepie” Klient może dokonać rezerwacji Produktu do odbioru i ewentualnego zakupu w jednym z punktów, których lista stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu (dalej jako „Rezerwacja”).
 2. Dokonanie Rezerwacji następuje wskutek dokonania przez Klienta kolejno następujących czynności:
  a. wybór Produktu/ów, którego/ych zarezerwowaniem jest zainteresowany Klient poprzez dodanie ich do Koszyka,
  b. wybór opcji „Odbiór w Sklepie” (zamiast dokonania wyboru formy składania Zamówienia),
  c. wybór formy dokonywania Rezerwacji (z Rejestracją albo bez Rejestracji),
  d. wskazanie/potwierdzenie danych niezbędnych do realizacji Rezerwacji (imię, nazwisko/firma/nazwa oraz adres poczty elektronicznej),
  e. wybór punktu odbioru zarezerwowanego/ych Produktu/ów,
  f. potwierdzenie dokonania Rezerwacji.
 3. Przy dokonywaniu Rezerwacji Sprzedawca umożliwia Klientowi zapoznanie się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności. Brak złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią w/w dokumentów i ich akceptacji uniemożliwia dokonanie Rezerwacji.
 4. Po dokonaniu Rezerwacji zgodnie z ust. 2 powyżej, Klient otrzymuje – drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta – podsumowanie Rezerwacji wraz z informacją o potwierdzeniu przyjęcia Rezerwacji do realizacji lub o jej odrzuceniu. Odrzucenie Rezerwacji musi być należycie uzasadnione i wynikać z obiektywnej niemożności realizacji Rezerwacji, w szczególności z braku odpowiedniego Produktu we wskazanym punkcie odbioru. Następnie, w przypadku przyjęcia Rezerwacji do realizacji, w ciągu kolejnych 7 dni Sprzedawca przesyła Klientowi – drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta – informację o skompletowaniu Rezerwacji i możliwości jej odbioru. Produkty objęte Rezerwacją pozostają do odbioru przez okres 5 Dni Roboczych od dnia poinformowania Klienta o skompletowaniu Rezerwacji. Po upływie tego terminu Rezerwacja wygasa.
 5. Skutkiem dokonania Rezerwacji nie jest zawarcie Umowy Sprzedaży, lecz jedynie przekazanie zarezerwowanych Produktów do wybranego punktu, gdzie Klient będzie mógł nabyć dane Produkty bez pośrednictwa Sklepu Internetowego.
 6. Status „Dostępny” Produktu, o którym mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu, w przypadku Rezerwacji nie jest równoznaczny z faktyczną dostępnością Produktu w danym punkcie odbioru.

§16 ZAMIESZCZENIA OPINII O PRODUKTACH

 1. W ramach usług zamieszczania opinii o Produktach, Sprzedawca umożliwia Klientom zamieszczanie opinii o Produktach w Sklepie Internetowym.
  Zamieszczanie opinii jest dobrowolne i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Klienta na nieodpłatny wgląd do treści opinii przez innych Klientów Sklepu Internetowego oraz Sprzedawcę.
 2. Celem opublikowana opinii o Produkcie, Klient wprowadza treść opinii oraz nick i potwierdza zamieszczenie opinii o Produkcie.
 3. Przy zamieszczaniu Opinii Sprzedawca umożliwia Klientowi zapoznanie się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności. Brak złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią w/w dokumentów i ich akceptacji uniemożliwia zamieszczenie opinii o Produkcie.
 4. Opinie nie mogą zawierać treści niezrozumiałych lub o charakterze bezprawnym, w szczególności:
  a. naruszających prawa jakichkolwiek osób trzecich,
  b. nawołujących do nienawiści,
  c. obraźliwych, sprzecznych z prawem i obyczajami, zwłaszcza zaś wulgaryzmów,
  d. zawierających dane osobowe,
  e. promujących systemy totalitarne,
  f. reklamowe i marketingowe,
  g. pornograficzne.
 5. Opinie publikowane są w Sklepie Internetowym przy opisach Produktów, których dotyczą, w terminie do 7 dni od daty ich zamieszczenia, na czas nieoznaczony. Klient ma prawo żądania usunięcia swojej opinii w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania. Żądanie usunięcia opinii należy kierować na adres drogą elektroniczną na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezamieszczania lub usuwania opinii naruszających przepisy prawa lub Regulamin.
 7. Zamieszczając opinię o Produkcie, Klient udziela Sprzedawcy nieograniczonej w czasie licencji na nieodpłatne korzystanie, rozpowszechnianie, utrwalanie, publikowanie, kopiowanie i wykorzystywanie tych opinii oraz zapewnia, że treść opinii nie narusza jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich.

§17 ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne (dalej jako „Zgłoszenie”) związane ze świadczeniem usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną należy składać drogą elektroniczną na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie.
 2. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na Zgłoszenie niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jego otrzymania, drogą elektroniczną na adres e-mail, z którego Zgłoszenie zostało wysłane, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego w danym przypadku przewidują termin krótszy.

§18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
 2. Regulamin dostępny jest bezpłatnie na stronie internetowej: [www.nosbike.pl] w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie.
  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności zaś przepisy Ustawy. Regulamin nie narusza jakichkolwiek bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa przyznających Konsumentom określone uprawienia i powinien być interpretowany wyłącznie w zgodzie z tymi przepisami.
  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie danej zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.
 3. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 4 powyżej, poprzedzone będzie informacją umieszczoną w Sklepie Internetowym na 14 dni przed wejściem w życie zmiany Regulaminu oraz przesłaniem wiadomości elektronicznej do Klientów posiadających Konto lub korzystających z usługi dostarczania Newslettera, na wskazane przez nich adresy poczty elektronicznej.
 4. Zmiany w Regulaminie wiążą Klienta, posiadającego Konto lub korzystającego z usługi dostarczania Newslettera, jeśli w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości elektronicznej, o której mowa w ust. 4 powyżej, nie złożył żądania usunięcia Konta lub nie zrezygnował z usługi dostarczania Newslettera – w sposób zgodny z Regulaminem w brzmieniu dotychczasowym.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.08.2021.

Lista załączników do Regulaminu:

 1. Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy